SOS Kremnica

Parciálne vyspravenie fasády domu č. 504 na Zlatej ulici v Kremnici

Dom č. 504 na Zlatej ulici je omietnutou dvojpodlažnou drevenicou, ktorá bola v minulosti nevhodne stavebne upravovaná (okolo celého objektu boli realizované betónové chodníky, ktoré spôsobujú nadmerné zavĺhanie a postupnú deštrukciu pôvodnej konštrukcie, pôvodná strecha s výrazným presahom, bola nahradená strechou, ktorá nechráni obvodové múry so šikmým sklonom...). V októbri roku 2002 sme na objekte čiastočne vyspravili drevenými doštíčkami fasádu, čím sme ju pripravili na doplnenie úbytkov omietok, aby nedochádzalo k poškodzovaniu obnažených drevených hrád. Aj v tomto prípade sme na vlastné náklady zabezpečili (daniel Kianička, Luboš Kürthy, Otto Štroffek) zhotovenie konštrukcie 16 m dlhej striešky (na zabránenie zatekaniu), hasené vápno a piesok. Z prác, naplánovaných na jar roku 2003, napokon vzišlo, pretože majitelia objektu sa rozhodli zrealizovať opravu fasády “modernými technológiami”.