SOS Kremnica

Ťažba

OZ je proti

Záporné stanovisko k zámeru hlbinnej ťažby spoločnosťou ORTAC v Kremnici (2013 a 2014)

SOS Kremnica, občianske združenie

Štefánikovo námestie 10/11, 96701 Kremnica

IČO: 37823671

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. SNP 124

96501 Žiar nad Hronom

Vec: Vyjadrenie k zámeru hlbinnej ťažby spoločnosťou ORTAC v Kremnici

Ako združenie propagujúce slávnu históriu Kremnice, ochraňujúce pamiatky mesta a podporujúce ďalší rozvoj turistického ruchu, rezolútne nesúhlasíme s akoukoľvek ťažbou v Kremnici a jej okolí, či už povrchovou alebo hlbinnou. Zahájenie podzemnej ťažby kvôli skúškam na úpravu rudy flotačnou technológiou má byť iba akýmsi „pozitívnym signálom“ pre akcionárov spoločnosti ORTAC, že „vlastne súhlasime“ ako komunita Kremničanov s ťažobnými aktivitami v meste. Po prolongujúcej podzemnej „akože“ ťažbe, bude nasledovať žiadosť o povrchovú ťažbu, pretože iným spôsobom ťažiť zlato v Kremnici nie je možné. Použiť sa takisto musí metóda kyanidového lúhovania rozomletej rudy. Skrátka, pre mesto s rozvíjajúcim sa turistickým ruchom je absolútnym ekonomickým a ekologickým nezmyslom zahájenie akejkoľvek ťažby. Preto vyjadrujeme nesúhlas so zámermi spoločnosti ORTAC. Ďakujeme. S pozdravom

Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.

predseda o. z. SOS Kremnica

Kremnica, 16. 10. 2013

 

"Stánok" združení SOS Kremnica a Kremnica nad zlato na Kremnických gagoch 2006, info proti ťažbe

-------------------------------------------------------

SOS Kremnica, občianske združenie

Štefánikovo námestie 11/21, 96701 Kremnica

IČO: 37823671

Obvodný banský úrad Banská Bystrica

Ul. 9. mája 2

97590 Banská Bystrica

Vec: Stanovisko k povoleniu banskej činnosti v podzemí – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska Au, Ag rúd v lokalite Kremnica-Šturec spoločnosťou ORTAC, s. r. o. Kremnica

Občianske združenie SOS Kremnica sa vo svojej činnosti zameriava na propagáciu kremnickej histórie a ochranou pamiatok v Kremnici a okolí. Znamená to, že nesúhlasíme s akoukoľvek formou ťažby Au a Ag rúd na kremnických ložiskách, pretože tá, či už priamo alebo nepriamo, bude mať negatívny dopad na pamiatky mesta a rozvoj turistického ruchu. Oblasť Šturca a Banskej cesty by sa pri dnešných ekonomicko-sociálnych-spoločenských súvislostiach nemala využiť na ťažbu, ale na rozvoj cestovného ruchu ako jedinečný banskohistoricko-krajinársky celok. Navrhovaná „prieskumná“ banská ťažba pod povrchom implikuje ďalšiu ťažobnú činnosť uplynutí plánovaných štyroch rokov na túto ťažbu. To je v absolútnom nesúlade s koncepciou rozvoja mesta do budúcnosti, ktorého prioritou je múzejná, športovo-relaxačná a turistická činnosť, rozvoj služieb (reštaurácie, hotely...) atď. Absolútne neakceptovateľné je, že zahájenie podzemnej ťažby má evokovať akýsi súhlas obyvateľov s ťažbou, pričom sporný je vlastne len jej rozsah a formy. Väčšina obyvateľov mesta však nesúhlasí s ťažbou ako takou a rozvoj Kremnice vidí výlučne v propagácii mesta ako historického klenotu (1328 – 2014) a športového strediska (majúceho minimálne 150-ročnú tradíciu). Prínos aktivít spoločnosti ORTAC pre zamestnanosť v regióne a rozvoj ochrany prírody je v Kremnici minimálny. Pre Kremnicu je teda absolútnym ekonomickým a ekologickým nezmyslom zahájenie akejkoľvek ťažby. Preto vyjadrujeme nesúhlas so zámermi spoločnosti ORTAC. Ďakujeme. S pozdravom

Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.

predseda o. z. SOS Kremnica

Kremnica, 17. 02. 2014

Tlačové správy „Kremnica nad zlato“

15. 3. 2006 – V súvislosti s pripomienkovaním zámeru povrchovej ťažby zlata a striebra v lokalite Šturec v bezprostrednej blízkosti historického centra Kremnice („Zlatý projekt Kremnica“ predložila spoločnosť Tournigan Gold Corporation zastúpená dcérskou spoločnosťou Kremnica Gold) zaslalo na MŽP svoje negatívne stanovisko nezvyčajne veľké množstvo občanov, podnikateľských subjektov a nevládnych organizácií ako aj štátnych inštitúcií.

Čítajte viac...

Záporné stanovisko k ťažbe

Mgr. Daniel Kianička, Štefánikovo námestie 12/23, 967 01 Kremnica

                                                                                                   Ministerstvo životného prostredia
                                                                                                   Slovenskej republiky
                                                                                                   Námestie Ľudovíta Štúra 1
                                                                                                   812 35 Bratislava

Vec: Zámer na obnovenie ťažby zlata v Kremnici

     Dovoľujem si Vám zaslať moje stanovisko k zámeru “Zlatý projekt Kremnica”, ktorý predložila Vášmu ministerstvu spoločnosť Tournigan Gold Corporation so sídlom vo Vancouveri v Kanade, zastúpená svojou dcérskou spoločnosťou Kremnica GOLD, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici. Pripomienky posielam v rámci oficiálneho pripomienkovacieho procesu, a to na základe § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Čítajte viac...