SOS Kremnica

Tlačové správy „Kremnica nad zlato“

15. 3. 2006 – V súvislosti s pripomienkovaním zámeru povrchovej ťažby zlata a striebra v lokalite Šturec v bezprostrednej blízkosti historického centra Kremnice („Zlatý projekt Kremnica“ predložila spoločnosť Tournigan Gold Corporation zastúpená dcérskou spoločnosťou Kremnica Gold) zaslalo na MŽP svoje negatívne stanovisko nezvyčajne veľké množstvo občanov, podnikateľských subjektov a nevládnych organizácií ako aj štátnych inštitúcií.

Plánovaná ťažba zlata povedie podľa drvivej väčšiny pripomienok k zásadnému zníženiu kvality života občanov, poškodeniu životného prostredia mesta aj okolitých obcí. Pre Kremnicu a jej okolie to bude znamenať zničenie perspektívy rozvoja ekologického cestovného ruchu, o ktorý sa dlhodobo usiluje.

 

8. marca 2006 - Na základe predchádzajúcej žiadosti zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR občianskemu združeniu Kremnica nad zlato všetky pripomienky k Zámeru povrchovej ťažby zlata a striebra v lokalite Šturec.
Po preštudovaní zámeru ho pripomienkovalo s negatívnym stanoviskom mesto Kremnica, obecné zastupiteľstvá dotknutých obcí, 202 jednotlivých občanov Kremnice, hromadne 1828 členov občianskeho združenia Kremnica nad zlato, formou petície 563 občanov obce Lutila a 132 občanov obce Lúčky. Odmietavé stanovisko k zámeru zaslala tiež firma Brik, 10 Spoločenstiev vlastníkov bytov z Kremnice, množstvo občianskych združení, kultúrnych a sociálnych inštitúcií pôsobiacich predovšetkým v Kremnici a okolí (napríklad Karpatonemecký spolok, Matica Slovenská, Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí, Národný Trust Slovenska, OZ SOS Kremnica, OZ Cremnicium), ako aj 26 právnických subjektov podnikajúcich a podporujúcich cestovný ruch v regióne Kremnica (Združenie Zlaté srdce Slovenska). Proti zámeru sa vyjadrilo aj 70 nevládnych organizácií z Maďarskej republiky.
Za závažnú považujeme skutočnosť, že k negatívnemu hodnoteniu zámeru sa pripojili tiež štátne inštitúcie a úrady ako napríklad Ministerstvo hospodárstva SR, Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Slovenská inšpekcia životného prostredia-Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR – Správa národného parku Veľká Fatra, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný lesný úrad v Žarnovici a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Ministerstvo hospodárstva pripomína skutočnosť, že podľa regionalizácie cestovného ruchu, ktorá bola prijatá na úrovni Rady vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi fondami je oblasť Kremnice zaradená do tzv. Pohronskej oblasti, ktorá má zo strednodobého hľadiska nadregionálny význam a z dlhodobého hľadiska národný význam. Oblasť Kremnice má z hľadiska cestovného ruchu v rámci tohto regiónu vyšší význam, konkrétne národný až medzinárodný. Keďže predpokladaná aktivita, ťažba zlata, môže mať v oblasti Kremnice veľmi negatívny dopad na rozvojové zámery cestovného ruchu, Ministerstvo hospodárstva SR neodporučilo predložený zámer schváliť.
Zámer podporila 1 fyzická osoba z Kremnice a 1 firma z Kremnice, ďalej Obvodný banský úrad Banská Bystrica a Sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia.
Dňa 2. marca 2006 sa rokovania na Ministerstve životného prostredia SR zúčastnili zástupcovia predkladateľa zámeru (spoločnosť Tournigan Gold Corporation zastúpená dcérskou spoločnosťou Kremnica Gold), mesta Kremnice, dotknutých obcí a občianskeho združenia Kremnica nad zlato. Na stretnutí sa pán primátor mesta Kremnice Ing. Nárožný otvorene spýtal predkladateľov zámeru či nechcú od projektu odstúpiť s ohľadom na tak veľké množstvo negatívnych stanovísk. Predkladatelia sa rozhodli v projekte pokračovať, avšak odteraz ich počínanie vo vzťahu k miestnej verejnosti má veľmi pochybnú legitimitu.
Zoznam negatívnych stanovísk:
Mesto Kremnica
Obec Kremnické Bane
Obec Kunešov
Obec Kopernica
Obec Lúčky
Obec Bartošova Lehôtka
Obec Lutila
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Ministerstvo hospodárstva SR
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Štátna ochrana prírody SR – Správa národného parku Veľká Fatra
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Obvodný lesný úrad v Žarnovici Mestské lesy Kremnica s.r.o
Greenpeace
Združenie Slatinka
Priatelia Zeme – CEPA
Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici
Spoločnosť pre pamiatky Martin
Internetový portál Obnova.sk Martin
EMKlub Kremnica
Národný Trust Slovenska
OZ Kremnica nad zlato
OZ SOS Kremnica
OZ Cremnicium
Združenie Zlaté srdce Slovenska (26 právnických subjektov podnikajúcich a podporujúcich cestovný ruch v regióne Kremnica)
Spolok Banskej Štiavnice 91
Centrum voľného času CVRČEK Kremnica
Školská rada pri Gymnáziu Kremnica
Výbor rodičovského združenia pri Gymnáziu Kremnica
 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya (stanovisko zamestnancov)
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici
Špeciálna základná škola internátna (stanovisko zamestnancov)
Športový klub tenisu v Kremnici
Združenie Útočište (prevádzkuje Charitný dom v Kremnici)
Klub slovenských turistov Kremnica
Klub dôchodcov Kremnica
Matica slovenská – miestny odbor v Kremnici
Centrum mladých ochrancov prírody
Slovenský rybársky zväz miestna organizácia Nová Baňa
Slovenský rybársky zväz miestna organizácia Turčianske Teplice
Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia v Kremnici
 Poľovnícke združenie Zlatá studňa Kremnica
Združenie Kalvária
Karpatsko – nemecký spolok na Slovensku miestna organizácia v Kopernici
Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici (stanovisko pedagogického zboru)
OZ Slovenské hnutie obrody Nitra
Nadácia Kresťanská obnova Kremnica
Firma Brik
Rada starších mesta Kremnica
Spoločenstvo vlastníkov bytov Pelargónia (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Lipka ČSA (Kremnica)
 Spoločenstvo vlastníkov bytov „Sosna“ (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Smrek (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Javor ČSA (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Ruža (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Rembíz II. (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Rembíze (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Pod horou (Kremnica)
Spoločenstvo vlastníkov bytov Pod Rembízom (Kremnica)
Jednotlivcov 202,
hromadne za OZ Kremnica nad zlato 1880
Petícia obyvateľov obce Lutila 26 podpisových hárkov s 563 podpismi
Petícia obyvateľov obce Lúčky 6 podpisových hárkov s 132 podpismi


15-03-2006 o 21:08