SOS Kremnica

Pokračovanie v záchrane banskej prachárne

Aj v roku 2012 pokračovalo naše združenie v záchrane starej banskej prachárne neďaleko šachty Ľudovika v Kremnici. Po vypílení náletu, "vybágrovaní" stavby a počiatočných konzervačných prácach, ktoré boli vykonané v roku 2011, sa v roku 2012 pristúpilo k murárskym aktivitám. Na pracháreň sme doviezli piesok, vodu a nehasené vápno z vápenky a postupne hasili vápennú maltu. Z tej a kameňov sa potom stavba postupne vymurovala do pôvodnej výšky s ponechaním 4 nových malých okenných otvorov. V nasledujúcej fáze bude potrebné domurovať klenbičky nad oknami a korunu muriva, čo umožní prikročiť k tesárskym prácam a výstavbe krovu.