SOS Kremnica

Záchranárske aktivity

Rekonštrukcia kremnickej banskej prachárne - práce v rokoch 2015 a 2016

Po devastácii kremnickej banskej prachárne (zo 17. storočia) v 80. rokoch 20. storočia pristúpilo občianske združenie SOS Kremnica v roku 2010 k jej rekonštrukcii. V roku 2015 bola stavba kompletne domurovaná (kamenný materiál a tehly) a na korunu muriva bol nasadený betónový veniec. V roku 2016 sa riešila výstavba krovu stavby a domurovanie štítových múrov. Na objekte bola vybudovaná sedlová strecha s hambálkovým krovom (sklon strechy je o  niečo prudší ako v 80. rokoch). Štítové mury boli vymurované s modernej tehly s tým, že na prednej strane bolo na štíte vynechané miesto na kruhové okno. V roku 2017 plánujeme stavbu omietnuť a zapojiť ju do kremnického banského náučného chodníka. Zastavte sa niekedy...

Pokračovanie v záchrane banskej prachárne

Aj v roku 2012 pokračovalo naše združenie v záchrane starej banskej prachárne neďaleko šachty Ľudovika v Kremnici. Po vypílení náletu, "vybágrovaní" stavby a počiatočných konzervačných prácach, ktoré boli vykonané v roku 2011, sa v roku 2012 pristúpilo k murárskym aktivitám. Na pracháreň sme doviezli piesok, vodu a nehasené vápno z vápenky a postupne hasili vápennú maltu. Z tej a kameňov sa potom stavba postupne vymurovala do pôvodnej výšky s ponechaním 4 nových malých okenných otvorov. V nasledujúcej fáze bude potrebné domurovať klenbičky nad oknami a korunu muriva, čo umožní prikročiť k tesárskym prácam a výstavbe krovu.

    

Záchrana starej banskej prachárne

V roku 2011 sa naše združenie opäť vrátilo k záchranárskym aktivitám. Začali sme s rekonštrukciou banskej prachárne zo 17. storočia, ktorú sme v roku 2003 odkúpili od mesta Kremnica. V 80. rokoch 20. storočia budova prachárne, situovaná neďaleko šachty Ludovika, ešte stála. Avšak niekedy v priebehu uvedených rokov došlo k jej rozobratiu, údajne obyvateľmi z okolia kvôli stavebnému materiálu. Kamenná budova bez strechy postupne chátrala, až z nej ostali iba obvodové múry do výšky cca 1 - 1,5 m. V ruinách stavby sa rozrástli náletové kríky a menšie stromy a budova sa postupne zrútila sama do seba, takže ju už skoro nebolo vidno. Na jar roku 2011 boli stromy v okolí prachárne vypiľované kvôli vedeniu vysokého napätia, po dohode s Mestskými lesmi Kremnica bola od náletov očistená aj samotná stavba prachárne. Po spracovaní a odvezení dreva sme pristúpili k očisteniu pozostatkov múrov stavby, k čomu bol použitý báger, keďže sa vnútri stavby nenachádzalo nič cenné, čo by si vyžiadalo ručné vykopanie stavby. Po očistení muriva sa začalo s vyťahovaním múrov, keďže stavbu hodláme zrekonštruovať do pôvodného stavu. Použité boli kamene z pôvodnej stavby, z ktorých väčšina mala zaujímavý kremičitý charakter, typický pre banské lokality. Na murovanie sa použil jemný štrk a nehasené vápno. Vápno sme hasili a vyrábali maltu tradičnou technológiou vrstvenia štrku a vápna do podoby kužeľovitého kopčeka, na ktorého vrchole bol vytvorený akýsi kráter, do ktorého bola po tri dni liata postupne voda. Múry boli vytiahnuté do výšky 1,8 - 2,5 mm a napokon boli zakryté na konci septembra na zimu plachtami. V budúcom roku plánujeme pokračovať v murovaní a radi by sme stavbu zakryli krovom. Súčasťou murovania bude aj vybudovanie náznakov klenieb, ktoré boli pôvodne kvôli bezpečnosti (pušný prach) v objekte. 

 

 

Čistenie mesta pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sa členovia nášho združenia stretli dňa 17. 4. 2011 na svahu pod severným vstupom do kremnického Mestského hradu a tento svah vyčistili od odpadkov rôzneho druhu - fľaše, hrnce, topánky, oblečenie, konzervy, plechy, gumy, tyče, staré zásuvky, sklo, bežné smeti atď. Brigádu sme zorganizovali na podnet vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Výzvu sme prijali s nadšením, pretože radi venujeme Kremnici časť zo svojho voľného času. A to napriek (parafrázovanému) názoru pani poslankyne Ing. Kláry Popovej, že voluntaristické aktivity sú našimi dobrovoľnými aktivitami, nikto nás ich nenúti robiť a nikoho nezaujíma, že sa im venujeme....

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nezmyselná asanácia tzv. Zeleného domu v Kremnici

Počas jarných prázdnin roku 2011 bol v Kremnici nezmyselne zbúraný tzv. Zelený dom na Angyalovej ulici. Bol to objekt navrhovaný na zápis do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok a figurujúci medzi pamätihodnosťami mesta Kremnica. Asanáciu domu zavinila nielen chybne nastavená legislatíva, ale aj laxný prístup pamiatkárov. To, že sa majiteľ rozhodol dom zbúrať, a že jeho vzťah k histórii je zrejme minimálny, nám môže byť ľúto, no v prípade Zeleného domu zaspali aj pamiatkári ako štátny orgán usmerňujúci konanie vlastníkov historických objektov v rámci pamiatkovej ochrany. Ak už aj dom nebolo možné zachrániť, pýtame sa, prečo nebol nariadený pred jeho asanáciou umelecko-historický prieskum a nič sa neurobilo ani v oblasti archeológie. Dom sa totiž nachádzal v historicky výrazne exponovanej časti Kremnice, kde je osídlenie písomne doložené už v 14. storočí, a kde sa nachádzali najstaršie domy a zariadenia na spracovanie rudy. Pri obhliadke objektu tesne pred jeho zbúraním, sme ako členovia združenia SOS Kremnica museli s ľútosťou konštatovať, že v dome neboli žiadne sondy dokazujúce "pamiatkársky" prieskum, a že odborne sa nepreskúmalo ani jeho okolie. Pri asanácii domu sa ukázalo, že z neho "vypadávajú" prinajmenšom renesančné profiláciou zdobené ostenia, no po pamiatkároch ani vidu, ani slychu... Keďže sa naše združenie venuje ochrane pamiatok, zachránili sme zo Zeleného domu pre výstavné účely väčšinu historizujúcej drevenej verandy, ako aj niekoľko ostení. Dúfajme, že v budúcnosti sa už, a to nielen v Kremnici, podobné prípady nebudú opakovať. Mimochodom, dom nebol v takom zlom technickom stave, ako to vyzeralo na prvý pohľad. Po rekonštrukcii mohol poskytnúť jeho obyvateľom bývanie na lukratívnej meštianskej úrovni...