SOS Kremnica

Záchranárske aktivity

Ďalšie záchranné aktivity

K ďalším záchranným aktivitám združenia patrila sanácia záhradného domčeka vo dvore areálu starej elektrárne na ulici Jula Horvátha v Kremnici (november 2002) a znovupostavenie vandalmi zrúteného prícestného kríža nad obcou Kopernica (2003). Neudržiavaná stavba záhradného domčeka v minulosti chátrala, až došlo k narušeniu tektonickej funkcie nosných stĺpikov, podopierajúcich striešku verandy. V spolupráci so skúsenými tesármi z občianskeho združenia Hoblina (Ing. arch. Boris Hochel, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák) sa nám podarilo nefunkčné vychýlené stĺpiky vrátiť do pôvodných tesárskych spojov (tie boli navyše zabezpečené kovovými kramlami) a provizórne ich staticky zabezpečiť podmurovaním základov (tehly a kamene kladené na sucho). 

Objekt starej banskej prachárne

V roku 2003 odkúpilo občianske združenie SOS Kremnica od mesta Kremnica ruinu starej banskej prachárne neďaleko šachty Ludovika, a to aj s priľahlým pozemkom. Objekt prachárne bol, žiaľ, v 80. rokoch 20. storočia asanovaný. Našim cieľom do budúcnosti je konzervácia torza stavby (obvodové múrý do výšky približne 1 a pol metra), jej spevnenie a osadenie drevenej strechy na objekt. Pracháreň plánujeme zapojiť do trasy náučného banského chodníka, umiestniť v ňom ilustračné fotografie, texty a predmety.

Čítajte viac...

Oprava historického pätníka na nároží kremnickej mincovne

K ďalšej zachránenej drobnej historickej architektúre patril masívny kamenný pätník, situovaný na juhovýchodnom nároží budovy mincovne na mieste. Tento artefakt, vytesaný z jedného kusa kameňa, stál na svojom mieste bez poškodenia pravdepodobne niekoľko storočí až do začiatku októbra roku 2003, keď sa stal obeťou nezodpovednej jazdy neznámeho vodiča. Pätník bol vo svojej nadzemnej časti zlomený (zvyšok ostal osadený v pôvodnom lôžku pod úrovňou terénu) a oddelený od muriva nárožia objektu mincovne.

Znovuosadenie pätníka vykonali členovia združenia SOS Kremnica Daniel Kianička a Luboš Kürthy. Ložnú maltu sme namiešali z kvalitného niekoľkomesačného haseného vápna a bežného jemného piesku (ľudovo tzv. homok). Pred použitím ložnej malty sme dôkladne očistili styčné plochy oboch spájaných časti kamenného pätníka ako aj dotykovú plochu muriva nárožia. Následne sme ich dôkladne prevlhčili. Po nahodení ložnej malty sme odlomený kus opatrne priložili na pôvodné miesto a pätník konečne opäť získal svoj tvar. Keďže omietka fasády na nároží mincovne bola práve v miestach okolo pätníka už dávnejšie opadaná, doplnili sme ju novou do roviny s jej jestvujúcimi časťami.

Mnohí si možno kladú otázku, aký má vôbec zmysel zaoberať sa ochranou kusa kameňa, ktorý je navyše nevhodne vystrčený na aj tak dosť hrboľatej ceste z čadičových kociek. Aj zdanlivo neatraktívny pätník je však súčasťou historickej pamäte starobylého mesta. Pätníky patria popri iných prehliadnuteľných jednotlivostiach (ako napr. dlažobné čadičové kocky, historické okná či drevené brány s pôvodnými kovaniami...) k prvkom výrazne dotvárajúcim celkový charakter a malebnosť historického mesta. Sú to často drobné detaily, okolo ktorých v Kremnici denne chodíme a vnímame ich skôr podvedome. Ich dôležitosť v rámci celku je však nezastupiteľná a každá snaha o ich výmenu za nové sa končí finančným a estetickým neúspechom (nové, menej trvácne materiály sú vysoko predražené a zároveň pôsobia nevkusným umelým dojmom). Preto treba všetko pôvodné nielen chrániť pred poškodzovaním, ale aj priebežne ošetrovať a tým predlžovať ich funkčnosť a životnosť.

Záchrana historického rukopisu a tlačí

V máji roku 2001 združenie (Daniel Kianička v spolupráci s Jankou Kollárikovou z kremnického múzea) sprostredkovalo odborné zreštaurovanie známej kremnickej františkánskej kroniky z 18. storočia. Odborný zásah bol zrealizovaný v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Kronika bola po zreštaurovaní vrátená aj s novou študijnou xerokópiou na rímskokatolícky farský úrad v Kremnici. Na faru bolo v septembri 2001 premiestnené tiež množstvo vzácnych kníh zo 16. a 19. storočia, ktoré donedávna rozožierala pleseň a drobné hlodavce na oratóriu františkánskeho kostola. Akciu koordinoval Otto Štroffek.

Záchranné pamiatkové aktivity občianskeho združenia SOS Kremnica

Údržbe, opravám a záchrane historických objektov sa naše združenie venovalo najmä v rokoch 2001 – 2003. Neskôr sme z rodinných dôvodov činnosť na tomto poli dočasne obmedzili. 

Snaha o záchranu hmatateľných pamätníkov minulosti vyplynula z teoretických i praktických skúseností niektorých členov združenia (v rámci práce na pamiatkovom úrade a v oblasti múzejníctva). V spolupráci s jednotlivcami i občianskymi združeniami sme sa pokúsili znovuobjaviť pôvodné technológie a postupy, ktoré si síce vyžadujú aspoň základnú remeselnú zručnosť, ale zároveň bývajú najlacnejšie a najúčinnejšie, pretože v sebe skrývajú stáročiami overené skúsenosti našich predkov. Samozrejme v zložitejších prípadoch sa majitelia historických objektov nevyhnú náročnejším a nákladnejším rekonštrukčným technológiám. Keďže však niekedy môže aj drobný nenáročný zásah zabrániť záhube pamiatky, ktorá je zvyčajne spôsobená nedostatočnou alebo úplne zanedbanou údržbou, pokúsili sme sa aj my svojou troškou prispieť k záchrane niektorých objektov